Dobrý ročník - grafické štúdio


cenník

Stanovený honorár za konkrétnu zákazku je tvorený honorárom za grafický návrh,
vytvorenie definitívy a honorárom za autorské práva.

Polozka ?Návrh? zahrňuje:
- úvodný pohovor ? briefing
- koncepčné riešenie
- vypracovanie grafického návrhu
- výber návrhu a odsúhlasenie

Položka ?definitiva? zahrňuje:
- dopracovanie návrhu
- korektúry
- finálne podklady k realizácii
- komunikácia s realizátorom projektu

Položka ?Copyright? zahrňuje:
- autorské práva ? (dielo ostáva majetkom autora)
- vymedzenie dohodnutého práva užitia (prvé a ďalšie užitie)
- práva reprodukcie

Corporate design:

Značka/logotyp ? zahrňuje 3 návrhy a definitivu - 3 000-10 000 CZK
Značka/logotyp ? redesign - 2 500 CZK
Značka/logotyp ? vektorovanie ? 400-700 CZK

Manuál vizuálnej komunikácie:

Základný (základná podoba logo a jeho varianty, farebnost, typografia?) ? 7000 CZK
Manuál korporátnych tlačíván (podia náročnosti koncepcie)

Merkantil:

Hlavičkový papier ? 2 000 CZK
Obálka ? 900 CZK
Vizitka ? 2 500 CZK
Komplimentka ? 500-700 CZK
Razítko ? 500-900 CZK
Faxový papier ? 500-900 CZK
Objednávka a faktúra ? 900 CZK
Formulár ? 800-1 500 CZK
Samolepka (podia veľkosti) ? od 400 CZK
Firemné dosky ? od 700 CZK

Informačné tlačoviny:

Brožúra (cca 8 stran) ? grafický návrh ? 1 400 CZK
Brožúra (cca 8 stran) ? definitíva (cena za stranu) ? 700 CZK
katalóg koncept (cca 16 stran) - grafický návrh ? 1 400 CZK
katalóg koncept (cca 16 stran) ? definitíva (cena za stranu) ? 700 CZK

katalógový list obálka ? 500-1400 CZK
katalógový list ? jednotlivé listy ? od 700 CZK
prospekt/skládačka ? návrh ? od 500 CZK
prospekt/skládačka ? definitíva ? od 1 400 CZK

Etikety a obaly:

Etiketa typografická ? od 900 CZK
Etiketa grafická ? od 1 500 CZK
Grafická etiketa a informačný štítok ? od 2 000 CZK
Obal ? grafiký návrh ? od 1 500 CZK
Obal ? definitíva ? 2 000-3 000 CZK

Knižná obálka:

Typografická ? 800 CZK
Grafická ? návrh ? od 3 000 CZK
Grafická ? definitíva ? 2 000-3 000 CZK

Časopisy, noviny:

Grafický návrh obálky ? od 2 000 CZK
Vzorová sadzba časopisu ? 2 500 CZK
Sadzba casopisu (cena za stranu) ? 500 CZK

Výročná správa:

Výročná správa ? grafický návrh
(obálka, grafické riešenie vnútorných stran,
tabuliek, grafov, zalomenie chlebového textu...) ? 2 500 CZK
Výročná správa ? definitíva (za 1 stranu) ? 500 CZK
Výročná správa ? definitíva ? jazyková mutácia (za 1 stranu) ? 250 CZK

Kalendár:

Kalendár ? kartička ? 2 500 CZK
Kalendár jednolistový ? 3 000 CZK
Kalendár viaclistový? grafický návrh (obálka, graf. koncepcia vnút. listov) ? 2 000 CZK
Kalendár viaclistový ? definitíva (cena za stranu) ? 500 CZK

Inzercia:

Inzerát A4 ? od 700 CZK
Inzerát A5 ? od 500 CZK
Inzerát menší než A5 ? od 400 CZK

Pozvánky a pohľadnice:

Novoročenka ? grafický návrh koncepcie od 1500 CZK
Novoročenka ? definitíva ? od 1000 CZK
Pozvánka typografická ? od 1 000 CZK
Pozvánka autorská ? od 2 500 CZK

Tapety a baliaci papier:

Návrh ? od 700 CZK
Definitíva ? od 1200 CZK

Outdoors ? plagát, pouličné a mestské pútače, billboardy:

Plagát A1-A3 ? grafický návrh ? od 2 500 CZK
Plagát A1-A3 ? definitíva ? od 2000 CZK
Citylight ? grafický návrh ? 2 500 CZK
Citylight ? definitíva ? 2500 CZK
Billboard (do12 m2) ? grafický návrh ? od 3 000 CZK
Bigboard (nad 12 m2) ? grafický návrh ? od 5 000 CZK

Spoločenské tlačoviny:

Jedálny lístok ? koncept (graf. návrh dosák a grafického riešenia vnút. strán) ? 2 500 CZK
Jedálny lístok ? definitíva (za 1 sranu) ? 500 CZK
Pivná podtácka obojstranná ? od 1 500 CZK
Diplom, cerfifikát A4 ? od 1 000 CZK

Darčekové predmety:

Tričko ? od 400 CZK
Čiapka - od 400 CZK
Slnečník, dáždnik ? od 400 CZK
Ceruzka, zapaľovač ? od 400 CZK
Hrnček ? od 400 CZK
Teška PVC, papierová ? od 400 CZK

Vizuálna konunikácia a informačný design ? informačné systémy a mapy:

Koncept komunikačného systému ? 5 000 CZK
Definitíva ? symboly/piktogramy (cena za kus) ? 400 CZK
Definitíva ? orientačné tabule ? od 600 CZK
Definitíva ? orientacne mapy ? od 2 500 CZK

Predajne:

Priestorový firemný pútač ? od 2 500 CZK
Neónová reklama ? grafické riesenie ? od 1 000 CZK
Produktový stojan ? grafické riešenie ? od 3 000 CZK

Popravné prostriedky:

Osobný automobil ? od 4000 CZK
Dodávka ? od 4000 CZK
Kamion/nákladné vozidlo ? od 4000 CZK
Autobus ? od 5000 CZK
Električka ? od 7000 CZK
Definitiva ? 350 CZK/hodinu dtp prác

CD/DVD:

CD/DVD ? grafický návrh obálky a vnut. bookletu ? od 3 500 CZK
CD/DVD ? definitiva ? od 2000 CZK

Webová komunikácia:

Webová stránka ? grafický návh (home, podstránka) ? od 1 500 CZK
Webová stránka ? definitiva ? od 2 500 CZK
Webová stránka ? realizácia ? závisí na náročnosti ? od 3 000 CZK
Flashový baner ? od 1 500 CZK

DTP práce:

Sadzba, retuše, úpravy scanov, ďalšie korektúry ? 400 CZK/hod
Textové korektúry u PC (s klientom) ? 500 CZK/hod
Obrazové náhľady u PC (s klientom) ? 500 CZK/hod

Vedľajšie úkony (účtované samostatne)

Cestovné náklady, doprava, poštovné kuriér
Fotografie
Tlač
Jazyková korektúra
Typografická korektúra
Cudzojazyčný preklad
Sadzba v cudzom jazyku (50% prirážka)
Archivácia a predanie dat klientovi na CD

Pozn:
Uvedený honorár za danú grafickú službu je honorár minimálny. Konečný honorár závisí od zložitosti grafického prevedenia, od času, ktorý je potrebný na naštudovanie už existujúceho korporátneho grafického manuálu,etc., avšak vo všeobecnosti platí, že honorár sa navyšuje hodinovou sadzbou 400 CZK/hod.


Všeobecné podmienky

Všetky diela grafického dizajnu vytvárajú autorské práva, a tie sa riadia autorským zákonom.

Je povinnosťou zákazníka predať grafikovi objednávku alebo písomné potvrdenie v zhode s termínami a predloženým rozpočtom.